TASR

Tlačová agentúra Slovenskej republiky (skratka TASR) je:

 • zriadená Zákonom č. 385/2008 Z.z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov.
 • verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti spravodajstva.
 • právnická osoba zapísaná v obchodnom registri, ktorá vykonáva vlastnú činnosť vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť.
 • pri tvorbe a distribúcii svojho spravodajstva slobodná a nezávislá. Do obsahu spravodajstva tlačovej agentúry môžu iné osoby zasahovať len v prípadoch ustanovených zákonom a v zákonom ustanovenom rozsahu.

SPRAVODAJSTVO TLAČOVEJ AGENTÚRY

 • Tlačová agentúra buduje svoje spravodajstvo na princípoch vyváženosti, plurality a objektívnosti rešpektujúc právo na informácie v demokratickej spoločnosti bez ohľadu na vek, pohlavie, rasu, farbu pleti, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej menšine alebo etnickej skupine, zdravotný stav, majetok, rod alebo iné postavenie.
 • Spravodajstvo tlačovej agentúry je pripravované prostredníctvom kvalifikovanej pracovnej sily a s pocitom spoločenskej zodpovednosti.
 • Tlačová agentúra vyhľadáva a spracováva informácie o udalostiach bez ohľadu na ich komerčnú hodnotu.
 • Tlačová agentúra je členom Európskej aliancie spravodajských agentúr (EANA). Zmluvne spolupracuje so svetovými nadnárodnými i národnými agentúrami.

Predmet činnosti

 1. Hlavnou činnosťou tlačovej agentúry je poskytovanie služby verejnosti v oblasti spravodajstva. Služba verejnosti v oblasti spravodajstva zahŕňa vyhľadávanie aktuálnych, včasných, overených, neskreslených a nestranných informácií, ktoré sú spracovávané formou textových súborov, zvukových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, obrazových záznamov alebo multimediálnych záznamov a sú sprostredkúvané v agentúrnom spravodajstve. Služba verejnosti v oblasti spravodajstva zahŕňa aj uchovávanie zhromaždených informácií a ich sprístupňovanie.
 2. Tlačová agentúra v rámci služby verejnosti v oblasti spravodajstva plní najmä tieto úlohy:
  a) vyhľadáva, spracováva, uchováva a distribuuje informácie z územia Slovenskej republiky o spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a športových udalostiach na celoštátnej úrovni i na regionálnej úrovni,
  b) vyhľadáva, spracováva, uchováva a distribuuje informácie zo zahraničia o spoločenských, kultúrnych, hospodárskych, politických a športových udalostiach celosvetového významu, európskeho významu a regionálneho významu s dôrazom na udalosti týkajúce sa Slovenskej republiky a jeho občanov,
  c) vydáva vo verejnom záujme vyhlásenia, stanoviská a oznámenia ústavných činiteľov, ústredných orgánov štátnej správy a ďalších orgánov verejnej moci ako aj ďalších osôb za podmienok ustanovených zákonom o tlačovej agentúre,
  d) zhromažďuje a sprístupňuje informácie o činnosti, legislatívnom procese, rozhodnutiach a aktivitách orgánov Európskej únie,
  e) vyhľadáva a spracováva informácie o udalostiach v Slovenskej republike pre zahraničie aspoň v dvoch cudzích jazykoch,
  f) sprístupňuje vybrané spravodajské databázy v elektronickej podobe na študijné a vedecké účely

 Generálni partneri

Hlavní partneri

Mediálni partneri

Award partner

Partneri

Organizátori

Partnerské obce a organizácie