Stredoslovenská vodárenská spoločnosť

Spoločnosť Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. je súkromnou akciovou spoločnosťou, ktorá nevydala žiadne akcie na základe verejnej výzvy na upisovanie akcií, a ktorej akcie neboli obchodované na trhu cenných papierov.

Základné imanie spoločnosti je 147 472 314.- €. Základné imanie je rozdelené na 4 337 421 akcií na meno, v menovitej hodnote jednej akcie 34.- €.

Akcie spoločnosti sú vydané ako zaknihované cenné papiere na meno.

Akcie spoločnosti sú prevoditeľné len na akcionára spoločnosti. To neplatí pre prevod akcií z majetku zakladateľa spoločnosti na základe rozhodnutia o privatizácii vydaného podľa zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Z celkového počtu 4 337 421 akcií vlastia obce a mestá 100 % akcií spoločnosti.

Predmetom činnosti Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. je

 • poradenská, technická a odborná pomoc v oblasti výroby, úpravy, dodávky pitnej a úžitkovej vody, prevádzky vodovodov,
 • kanalizácii a čistiarní odpadových vôd
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
 • prenájom strojov, prístrojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
 • prenájom nehnuteľností
 • projektovanie stavieb
 • vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - vodárenské stavby
 • vodohospodárske stavby - zdravotechnické stavby /vodojemy a vodárenské technologické zariadenia/
 • vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby
 • vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - inžinierske siete /voda/
 • vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby - inžinierske siete /voda, odpadová voda/
 • inžinierska činnosť v stavebníctve v rozsahu:
  • obstarávanie prác a dodávok
  • vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií, štúdií
  • rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
 • výroba elektriny, rozvod elektriny
 • vykonávanie laboratórnych prác pre geologický prieskum
 • projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu, inžiniersko geologického prieskumu a geologického
 • prieskumu životného prostredia
 • prevádzkovanie verejných vodovodov I. až III. kategórie
 • prevádzkovanie verejných kanalizácií I. až III. kategórie
 • výskum v oblasti technických a prírodných vied
   


Generálni partneri

Hlavní partneri

Mediálni partneri

Award partner

Partneri

Organizátori

Partnerské obce a organizácie