AluTIRex

NAŠE SLUŽBY

ZASIELATEĽSTVO

Ponúkame vám prostredníctvom našich vyškolených a flexibilne pracujúcich disponentov komplexné riešenie zabezpečenia prepravy tovaru.

 • Vnútroštátne zasielateľstvo
  zabezpečenie prepravy tovaru po území Slovenskej republiky
  ponúkame prepravu vozidlami všetkých hmotnostných kategórií
 • Medzinárodné zasielateľstvo
  zabezpečenie prepravy tovaru v rámci celej Európy
  ponúkame prepravu vozidlami všetkých hmotnostných kategórií
  organizácia prepravy podľa logistických princípov
  sledovanie pohybu dopravných preostriedkov
  spolupracujeme len s dopravcami, ktorí spĺňajú podmienky poistenia dopravcu podľa Dohovoru CMR
  Sme riadnym členom Zväzu logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky.

COLNÁ DEKLARÁCIA

Oblasť colnej deklarácie je jedným z najstarších produktov našej spoločnosti. Pracovníci oddelenia colnej deklarácie majú viac ako 16-ročné praktické i odborné skúsenosti a sú vyškolení k tomu, aby optimálne riešili problémy pri colnom prejednávaní tovaru.

Pracovisko

Našim zákazníkom poskytujeme pri ich obchodných transakciách komplexné colno-deklaračné služby priamo na pobočke Colného úradu Banská Bystrica vo Zvolene.

Ponuka

Vzhľadom na dostatok praktických i teoretických vedomostí našich pracovníkov, ako aj finančnej stabilite firmy a kvalitnému technologickému vybaveniu si Vám týmto dovoľujeme ponúknuť spoluprácu.

Ponúkame Vám nasledovné colno-deklaračné služby:

 • Zastupovanie v colnom konaní
  Spoločnosť zastupuje v colnom konaní svojich zmluvných zákazníkov prostredníctvom splnomocnených pracovníkov organizácie.
 • Vystavovanie dokladov potrebných k elektronickému colnému konaniu vo vývoze, dovoze a tranzite, vystavovanie dokladov o pôvode a statuse tovaru
  Vystavujeme doklady pre všetky colné režimy (JCD, JCDd, CMR, CIM, SMGS, EUR 1, T2L, A.TR, CERTIFICATE OF ORIGIN, DCH, DCHd, KARNET TIR, KARNET ATA, T1, OPCV)
 • Zasielanie colných a daňových dokladov po ukončení colného konania
  Po ukončení colného konania Vám všetky doklady osobne odovzdáme alebo zašleme poštou nasledujúci pracovný deň. V prípade nenavrátenia dokladov podávame žiadosť s príslušnou kolkovou známkou o overenie ich fotokópie, ktorú Vám bezodkladne doručíme.
 • Poradenstvo v oblasti colnej deklarácie
  V oblasti colnej legislatívy a pri jednotlivých colných konaniach Vám budú k dispozícii vyškolení pracovníci s dlhoročnými skúsenosťami. Včas zabezpečia, aby ste boli oboznámení s povinnosťami, ktoré Vám vyplývajú zo všeobecne záväzných colných predpisov.
 • Colné prejednanie poštových a balíkových zásielok
  Zabezpečujeme colné prejednanie poštových i balíkových zásielok. Balíky do 50kg rozmerovo umiestniteľné do služobného motorového vozidla Citroen Berlingo Vám doručíme až do sídla Vašej spoločnosti.
 • Režimy s ekonomickým účinkom
  Zabezpečujeme kompletnú realizáciu colnej agendy v zmysle platných povolení na ekonomické režimy, vrátane presnej evidencie dovozných záznamov (aktívny, pasívny zušľachťovací styk) a tovarov evidovaných v danom režime. Celú agendu vedieme v elektronickej forme, pri ktorej Vám môžeme okamžite poskytnúť informácie o stave jednotlivých povolení. Túto službu pre Vás zabezpečíme pomocou softveru „CPVD“ (Colné programové vybavenie deklarantov) špeciálne určeného pre ekonomické režimy a colné sklady.
 • Vypísanie ostatných dokladov
  Podľa požiadavky vypisujeme faktúry, dodacie listy, čestné prehlásenia a ďalšie doklady. Vo Vašom mene podávame žiadosti vo veci obnovy a opravy colného konania, vrátenia alebo odpustenia cla, dočasného použitia tovaru, predlžovania lehoty colných záznamov.
 • Použitie služobného motorého vozidla
  V prípade operatívneho zabezpečenia podkladov pre colné konanie (dodanie nesprávnych dokladov, dodatočné zaslanie dokladov, vyžiadanie dokladov atď.) Vám bude k dispozícii služobné motorové vozidlo Citroen Berlingo.
 • Ostatné služby
  Na základe Vašej požiadavky zabezpečíme ďalšie služby ako sú napríklad: neutralizácia dokladov, ceniny potrebné pre colné konanie, kopírovacie služby pri dokladovaní úradných povolení atď.
 • INTRASTAT
  INTRASTAT je systém zberu údajov pre štatistiku obchodu s tovarom medzi členskými štátmi Európskej únie. Z hľadiska systému INTRASTAT-SK sa sleduje pohyb tovarov osobitne pre odoslanie a pre prijatie na tlačivách „Hlásenie o prijatí tovaru, Hlásenie o odoslaní tovaru“. Tieto hlásenia podáva každá právnická alebo fyzická osoba registrovaná ako platiteľ DPH na Slovensku, ktorá za predchádzajúci kalendárny rok alebo od začiatku sledovaného obdobia odoslala alebo prijala tovar v súhrnnej hodnote rovnej alebo vyššej ako asimilačný prah. Asimilačný prah je stanovený pre prijatie 100 000 EUR a odoslanie 200 000 EUR. INTRASTAT-SK hlásenia sa predkladajú mesačne vždy do 15 kalendárneho dňa po skončení sledovaného obdobia. Ponúkame Vám spracovanie týchto údajov, vystavenie príslušných formulárov, podávanie hlásenia INTRASTAT a zastupovanie Vás pred colnými orgánmi v plnom rozsahu. Túto službu pre Vás zabezpečíme pomocou profesionálneho softveru „ISTAT -INTRASTAT“, ktorý je určený pre primárny zber dát, evidenciu a odosielanie štatistických hlásení. Zároveň disponuje nadštandardnými funkciami ako napr. výstupná zostava pre recyklačný fond.

Doklady potrebné pre zastupovanie v colnom konaní

Vážení zákazníci, v prípade, že ste sa rozhodli v oblasti colno-deklaračných služieb pre našu spoločnosť, pre zastupovanie v colnom konaní sú potrebné nasledovné doklady:

 • Výpis z obchodného registra resp. živnostenský list (nie starší ako 3 mesiace)
 • Osvedčenie o registrácii DIČ a IČ DPH
 • Mandátna zmluva, resp. objednávka

Doklady musia byť originál alebo úradne overené.

NÁKLADNÁ DOPRAVA

Spoločnosť ALUTIREX, s.r.o. je riadnym členom združenia automobilových dopravcov - ČESMAD SLOVAKIA.

 • odborná spôsobilosť podľa zákona NR SR 168/96 Z. z. o cestnej doprave a vyhlášky MDPR SR 311/1996 Z. z.
 • moderný vozový park
 • pravidelné odborné školenie osádok vozidiel, manažéra dopravy, administratívy
 • oprávnenie na prepravu nebezpečných vecí ADR
 • poistenie Zodpovednosti medzinárodného dopravcu podľa Dohovoru CMR vo výške 133.000 EUR pre každé vozidlo
 • vozidlá riadia skúsení a pravidelne školení vodiči s dlhoročnou praxou v medzinárodnej doprave

KVALITA, BEZPEČNOSŤ, ENVIRONMENT

V priebehu existencie spoločnosti sa kvalita poskytovaných služieb, bezpečnosť práce našich zamestnancov a starostlivosť o životné prostredie stali našimi hlavnými cieľmi. Vďaka profesionálnemu prístupu sme sa stali úspešne sa rozvíjajúcou spoločnosťou na dopravnom trhu.

Filozofiou spoločnosti je plne sa orientovať na uspokojenie súčasných a budúcich potrieb zákazníkov, zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb so zameraním na bezpečnosť práce a životné prostredie. Vysoký dôraz je kladený na dlhodobú spoluprácu s klientami a riešenie ich požiadaviek individuálnym prístupom.

Vybudované manažérske systémy IMS podľa noriem:

 • ISO 9001:2000
  Systém manažérstva kvality
 • 14001:2004
  Systém environmentálneho manažérstva
 • BSi OHSAS 18001:2007
  Systém riadenia bezpečnosti práce

Tieto systémy sú objektívnym potvrdením spoľahlivých služieb našej spoločnosti na dopravnom, zasielateľskom a colno-deklaračnom trhu. Prostredníctvom systému IMS sú požiadavky a potreby všetkých zainteresovaných strán organizácie vnímané a komplexne riešené. Získanie certifikátov podľa jednotlivých noriem osvedčuje našu spoločnosť ako spoľahlivého partnera.

 Generálni partneri

Hlavní partneri

Mediálni partneri

Award partner

Partneri

Organizátori

Partnerské obce a organizácie